За нас
Услуги
Клиенти
Референции
Контакти
ЕВРООДИТ 3 ООД
счетоводна кантора
Начало
Полезни връзки
Форум
02.Юни.2023 BG | EN
 
Услуги
15/11/2012 - Подаване на
справка–декларация за месец Октомври и внасяне на дължимия акциз за същият месец.
15/11/2012 - Подаване на декларация по чл
от ЗКПО за намаляване на авансовите вноски от лицата, които считат, че те надвишават или ще надвишат дължимия годишен корпоративен данък. Намалението на авансовите вноски се ползва след подаването на декларацията.
15/11/2012 - Внасяне на данъка
върху приходите за месец Октомври от бюджетните предприятия.
„ ЕвроОдит-3” ООД предлага услуги, свързани със:

1. Организиране на финансово-счетоводната дейност, включително разработване на релевантна счетоводна политика и индивидуален сметкоплан и указание за водене на рационално счетоводство и анализ;

2. Разработване на ефективна счетоводна, данъчна и финансова политика при спазване изискванията на релевантните нормативни актове;

3. Подпомагане на управленският екип при анализирането на получената счетоводна информация с оглед вземането на разумни управленски решения.

4. Регистрации на фирми

5. Митническо представителство

6. Счетоводно обслужване на фирми:

6.1. Абонаментно счетоводно обслужване
6.2. Годишно счетоводно приключване
6.3. Начисляване на дължимите данъци към бюджета, общественото осигураване и здравната каса
6.4. Изготвяне на годишен амортизационе план
6.5. Извършване на инвентаризации съгласно действащите нормативни документи
6.6. Изготвяне и подаване на месечните дневници и спаравки-декларации за ДДС
6.7. Изготвяне и подаване месечните декларации към НАП за осигурителният доход
6.8. Начисляване на заплати/ведомост
6.8.1. Изготвяне на картотека на личните трудови досиета.
6.9. Месечно приключване с отчет за финансовото състояние на фирмата, оборотна ведомост, главна книга
6.10. Данъчна защита
6.11. Заверка на счетоводните отчети от дипломиран експерт счетоводител, по желание на клиента или когато условията налагат това съгласно чл. 38 от Зсчет.
6.12. Изготвяне и подаване статистически форми за НСИ
6.13. Подготовка на необходимите банкови платежни документи.
6.14. Изготвяне и подаване на декларации за хазартни игри и лотарии
6.15. Счетоводно облсужване на свободни професии
6.16. Изготвяне на вътрешни правила за АФР
6.17. Изготвяне на статистически форми за БНБ
6.18. Консолидация на отчети

7. Вътрешен контрол : Вътрешен контрол и оценка на риска, при спазване на принципа че вътрешниятр контрол осигурява разумната, а не абсолютна увереност, че предприятието ще постигне поставените си цели и задачи. Ние поставяме базата на стандартите за вътрешен контрол с ефективност и ефикасност на действията, надежност на финансовите доклади и съответствие с приложимите закони . Изготвяне на вътрешни процедури за контрол на основните стопански процеси в дружеството и ежемесечни доклади до членовете на съветите за отчетените несъответствия. Вътрешният одит включва основно

7.1. Оценка на риска
7.2. Разпределение за задълженията / особености при пирамидална структора /.
7.3. Ефективност и ефикасност на използваните ресурси
7.4. Степен на зависимост на дейността

КОНСУЛТАЦИИ

/ Абонаментни и еднократни в следните области /

1. Счетоводно отчитане

2. Данъчно облагане

3. Осигурителни отношения

4. Трудови правоотношения

5. Финансов анализ

5.1. Анализ на разходите за организация и управление, по икономически елементи
5.2. Обща оценка на разходите
5.3. Обща оценка на приходите
5.4. Анализ на ликвидността и финансовото състояние на фирмата
5.5. Кредитно обосновки
5.6. Оценка на финансови проекти
5.7. Бюджетно управление на фирмата

6. Бизнеспланиране

7. Вътрешен одит

8. Правни консултации
Нашият юридически консултант е адв. АЛБЕНА СИМЕОНОВА – АНГЕЛОВА, адвокат в СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ от 1995 г. Тя работи в следните клонове на правото:

1. Вещно право – сделки , договори , нотариални процедури , консултации.

2. Търговско и Дружествено право – търговски сделки , съдебни регистрации , договори , съдебни дела.

3. Гражданско право – договори , споразумения , съдебни дела и всякакви други въпроси , свързани с Гражданското право.

4. Административно право – всички процедури , свързани с индивидуалните административни актове.

5. Данъчно право – консултации

ОК Екипа на Евроодит 3 ООД Ви пожелава успешна Нова година!
Copy right © 2006 www.evrodit.comЗа нас | Услуги | Клиенти | Референции | Контакти